Monday, May 7, 2012

100 DOSA YANG DIREMEHKAN WANITA, (2)RIYA' DAN SUM'AH


  1. Riya' dan Sum'ah
Salah satu bentuk syirik kecil yang terjadi pada sebahagian wanita adalah riya' (memperlihatkan amal) dan sum'ah (memperdengarkan amal ; sejenis riya' pula,-ed). Sebenarnya tujuan awal ia beramal adalah kerana ALLAH, tetapi tiba-tiba muncul niatan yang ditujukan kepada selainNya, iaitu mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain serta agar ia terkenal di kalangan mereka. Padahal tidak ada amalan yang akan bermanfaat bagi dirinya kecuali yang dikerjakan kerana ikhlas kepada ALLAH dan benar sesuai dengan syariatNya.
ALLAH Taala berfirman, "Maka sembahlah ALLAH dengan memurnikan ketaatan kepadaNya. Ingatlah, hanya kepunyaan ALLAH lah agama yang bersih (dari syirik)." (Az-Zumar (39) : 2-3)
Maka, katakanlah kepada orang-orang yang tidak ikhlas, "Janganlah engkau memperlihatkan amalmu ! kerana segala amal yang ditujukan kepada selain ALLAH akan sia-sia belaka."
Dari Mu'adz bin Jabal r.a diriwayatkan bahawa ia berkata :
Rasulullah SAW bersabda maksudnya :
"Tidaklah seorang hamba berdiri di dunia ini dalam keadaan berlaku sum'ah dan riya' kecuali ALLAH akan memperdengarkan aibnya kepada seluruh makhluk pada hari kiamat nanti."
Dari Jundub bin Abdillah r.a diriwayatkan bahawa ia berkata :
Nabi SAW bersabda :
"Barangsiapa berlaku sum'ah, maka ALLAH akan memperdengarkan aibnya. Dan barangsiapa berbuat riya', maka ALLAH akan memperlihatkan aibnya.
Dari Abdullah bin Amru bin Ash r.a diriwayatkan bahawa ia berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda : maksudnya :
"Barangsiapa memperdengarkan amalnya kepada manusia, maka ALLAH akan memperdengarkan aibnya ke telinga para makhlukNya. Lalu ALLAH akan meremehkan dan menghinakannya.
ALLAH SWT tidak akan bisa ditipu seperti anak kecil. Dia Maha Mengetahui segala apa yang ada di dalam dada. Dia Maha Mengenal terhadap segala apa yang ada di dalam hati. Dan Dia paling tidak membutuhkan sekutu dan para pelakunya. Dari Abu Said bin Abi Fadholah Al-Anshori r.a diriwayatkan bahawa ia berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda : maksudnya :
"Ketika ALLAH mengumpulkan manusia pada hari kiamat nanti, iaitu hari yang tidak akan diragukan lagi kedatangannya, maka akan ada penyeru yang menyerukan, 'Barangsiapa menjadikan seseorang sebagai sekutu dalam amalan yang ia tujukan kepada ALLAH, maka mintalah pahalanya kepada selain ALLAH, kerana ALLAH paling tidak membutuhkan sekutu'.
Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya diriwayatkan bahawa ia berkata : Rasulullah SAW bersabda maksudnya :
"Sesungguhnya yang paling aku takutkan akan menimpa kalian adalah penyakit riya' dan syahwat yang tersembunyi.
Dari Abu Said Al-Khudri r.a. diriwayatkan bahawa ia berkata :
"Rasulullah SAW keluar menuju tempat kami saat kami sedang membicarakan Al-Masih Ad-Dajjal. Maka beliau bersabda ; maksudnya ;
"Mahukah kalian aku khabari tentang sesuatu yang lebih aku khuatirkan akan menimpa kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal ?' Abu Said berkata, 'Kami menjawab, Tentu.' Maka beliau bersabda, 'Syirik Khofi (tersembunyi), iaitu seseorang berdiri mengerjakan  solat, kemudian memperbagus solatnya kerana melihat ada seseorang yang memperhatikan (solatnya).
Seorang wanita yang berakal pasti mengerti bahawa manusia tidak mungkin mampu memberi manfaat kepada ALLAH sedikit pun. Mereka tidak memiliki syurga, sehingga bisa menghalangi dirinya mendapatkan kenikmatan syurga. Dan, tidak pula neraka, sehingga bisa membentenginya dari azab neraka. Maka, mestinya ia menjadikan kemahuannya hanya satu saja, iaitu mencapai redha ALLAH, kemudian mendapatkan dengan rahmat ALLAH- syurgaNya.
Dari Abdullah bin Mas'ud r.a diriwayatkan bahawa ia berkata : saya pernah mendengar Nabi kalian SAW bersabda : maksudnya :
"Barangsiapa yang menjadikan kemahuannya hanya satu saja, iaitu kemahuan terhadap akhiratnya, maka ALLAH akan mencukupkan kemahuan terhadap dunianya. Dan barangsiapa kemahuannya bercabang-cabang dalam permasalahan dunia, maka ALLAH tidak akan menolongnya di lembah mana pun ia binasa.

No comments:

Post a Comment